مشخصات بیمارستانهای استان گلستان

بیمارستان پنجم آذر

این بیمارستان در شهرستان گرگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1310 باظرفیت 270 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ گوش و خلق و بینی ٬ ICU ٬ CCU

بیمارستان دزیانی

این بیمارستان در شهرستان گرگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1345 باظرفیت 105 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 63 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان

بیمارستان فلسفی

این بیمارستان در شهرستان گرگان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1342باظرفیت 125 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 101 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ سوختگی ٬ قلب ٬ چشم پزشکی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ هماتولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU

بیمارستان کودکان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان گرگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1348باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 47 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ ICU

بیمارستان مسعود

این بیمارستان در شهرستان گرگان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 35 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بندر ترکمن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 137 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان بندر گز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان قائم (عج)

این بیمارستان در شهرستان علی آباد کتول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 90 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، ارولوژی

بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان کرد کوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 20 ، تأسیس ، و در حال حاضر 23 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام رضا (ع) خان بین

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 33 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :  زنان و زایمان ، عفونی، روانپزشکی ، اورژانس

بیمارستان برزویه

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 59 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ICU

بیمارستان دکتر بسکی

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 38 ، تأسیس ، و در حال حاضر 22 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1343 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 52 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، عفونی ، نوزادان

بیمارستان مطهری

این بیمارستان در شهرستان گنبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 143 ، تأسیس ، و در حال حاضر 87 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :  جراحی، جراحی مغز و اعصاب

بیمارستان فاطمه الزهرا(س) این بیمارستان در شهرستان مینو دشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 15 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 171 بازدید