مشخصات بیمارستانهای استان خراسان رضوی

بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ CCU

 

بیمارستان ابن سینا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1365باظرفیت 750 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 800 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

 

بیمارستان امام جواد (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 35 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 35 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1313باظرفیت 750 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 747 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ مسمومیت ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ ریه ٬ غدد ٬ خون ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ پیوند قرنیه ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ کلیه کودکان ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ CCU ٬ ICU

 

بیمارستان امام زمان(ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1366باظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ قلب ٬ پوست ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ CCU

 

بیمارستان امید

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1353باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 107 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ ICU

 

بیمارستان بنت الهدی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی بنیاد – درمانی است که در سال 1337باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی

 

بیمارستان پاستور نو

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1360 باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ترمیمی

 

بیمارستان پوست رازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1361باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ٬ عفونی

 

بیمارستان جواد الائمه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1344باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قفسه صدر

 

بیمارستان حجازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1330باظرفیت 310 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 310 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

 

بیمارستان روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1357باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان دکتر شریعتی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1359باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ عفونی ٬ نوزادان

 

بیمارستان دکتر مرتضی شیخ

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬گوارش کودکان ٬ جراحی کودکان ٬ پیوند مغز استخوان کودکان ٬ ICU

 

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ پوست ٬ عفونی

 

بیمارستان ریوی طالقانی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1355باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 78 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ٬ عفونی

 

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

 

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1347 باظرفیت 82تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قلب ٬ عفونی ٬ ICU ٬ CCU

 

بیمارستان شاهین فر

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1334باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی

 

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1357باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

 

بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 256 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ CCU

 

بیمارستان شهید کامیاب

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1348 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 371 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ ارتوپدی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی عروق ٬ ICU

 

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 70 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 70 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ CCU

 

بیمارستان فاطمیه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1352 باظرفیت 60تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

 

بیمارستان قائم (عج)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1350باظرفیت 850 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 980 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قفسه صدری ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ ریه ٬ غدد ٬ خون ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ پیوند قرنیه ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ کلیه کودکان ٬ گوارش کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

 

بیمارستان مادر

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1349 باظرفیت 45 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان

 

بیمارستان موسی بن جعفر(ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1369باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی٬ گوارش ٬ غدد ٬ ICU ٬ CCU

 

بیمارستان مهر حضرت عباس

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ CCU

 

بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355 باظرفیت 172 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی قفسه سینه ٬ نوزادان

 

بیمارستان ندامتگاه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1350باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی

 

بیمارستان هاشمی نژاد

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1361 باظرفیت 290 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 207 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ CCU

 

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان تایباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

 

 

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان تربت جام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 95 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، عفونی ، CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان دکتر قرائی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 13 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی

بیمارستان نهم دی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 180 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، پوست ، روانپزشکی ، عفونی ، قلب ، CCU

بیمارستان ثامن الائمه

این بیمارستان در شهرستان چناران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان امداد دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 98 ، تأسیس ، و در حال حاضر 98 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی، CCU ، Post CCU

بیمارستان حشمتیه

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1298 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 148 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، نرولوژی ، قلب ، روانپزشکی

بیمارستان شهیدان مبینی

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان

بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان سرخس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 31 ، تأسیس ، و در حال حاضر 46 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان قوچان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، قلب ، CCU

بیمارستان مدرس

این بیمارستان در شهرستان کاشمر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، قلب

بیمارستان بیست و دو م بهمن

این بیمارستان در شهرستان گناباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نفرولوژی، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU

بیمارستان پانزدهم خرداد بیدخت

این بیمارستان در شهرستان گناباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 44 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، اورژانس ، ارتوپدی ، ارولوژی

بیمارستان بیست ودوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان نیشابور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1326 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 216 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی جراحی مغز و اعصاب، پوست ،نرولوژی، نورادان ، روانپزشکی ، عفونی ، قلب ، CCU

بیمارستان قمر بنی هاشم

این بیمارستان در شهرستان نیشابور واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان فریمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان درگز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان درگز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1327 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان بیست و دوم آبان

این بیمارستان در شهرستان خواف واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان برد اسکن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

/ 0 نظر / 168 بازدید