مشخصات بیمارستانهای استان کرمان

بیمارستان آیت ا.. کاشانی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1340 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ ICU ٬ CCU

بیمارستان ارجمند

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ ارتوپدی

بیمارستان دکتر باهنر

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1332 باظرفیت 500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 300 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ICU

بیمارستان راضیه فیروز

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1352 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 75 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی٬ جراحی ترمیمی٬ ارتوپدی ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان سوانح سوختگی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1337باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 55 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: سوختگی

بیمارستان شماره دو (شفا)

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1342باظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ نفرولوژ ی٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان شماره یک (کرمان درمان )

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ پوست ٬ جراحی کودکان ٬ داخلی گوارش ٬ ICU ٬ CCU

بیمارستان شماره 3 (مهرابی)

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1349 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 61 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 200 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان بافت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان زایشگاه برد سیر

این بیمارستان در شهرستان برد سیر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان افلاطونیان

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان زایشگاه مهدیه

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان نرمانشیر

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 0 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ( هنوز افتتاح نشده است )

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 300 ، تأسیس ، و در حال حاضر 250 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، جراحی مغز و اعصاب ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، عفونی ، نرولوژی ، CCU ، ICU

بیمارستان مرادی

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1337 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 59 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی

بیمارستان نیک نفس

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 71 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 168 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 84 ، تأسیس ، و در حال حاضر 84 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی

بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU

بیمارستان دکتر غرضی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، عفونی ، ارولوژی ، قلب ، پوست ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان شهر بابک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU

بیمارستان دوازدهم فروردین

این بیمارستان در شهرستان کهنوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 250 بازدید