مشخصات بیمارستانهای استان قزوین

بیمارستان بو علی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1331 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 151 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ چشم پزشکی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ CCU

بیمارستان بیست و دو بهمن

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1348 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی٬ سوختگی ٬ پوست

بیمارستان پاستور

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1372 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 32 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان وزایمان

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی ست که در سال 1374 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 157 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ نرولوژی ٬ CCU

بیمارستان دهخدا

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1358 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ CCU

بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1356 باظرفیت 230 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 144 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ عفونی ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ جراحی ترمیمی٬ Post ICU ٬ ICU

بیمارستان قدس کودکان

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1370 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 127 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی فک و صورت ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ ICU

بیمارستان کوثر

این بیمارستان در شهرستان قزوین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1347 باظرفیت 230 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ نوزادان ٬ زنان وزایمان

بیمارستان تامین اجتماعی

 این بیمارستان در شهرستان تاکستان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 82 بازدید