مشخصات بیمارستانهای استان زنجان

بیمارستان بهشتی

این بیمارستان در شهرستان زنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1315 باظرفیت 276تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 297 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬کودکان ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ NICU ٬ Post CCU

بیمارستان حضرت زینب (س)

این بیمارستان در شهرستان زنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1373 باظرفیت 74 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 74 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان

بیمارستان حکیم هیدجی

این بیمارستان در شهرستان زنجان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1354باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان

بیمارستان شفیعیه

این بیمارستان در شهرستان زنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1330 باظرفیت210 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 181تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی مغزو اعصاب ٬ سوخگی ٬ ICU

بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان زنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 308 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ نوزادان (هنوز بیمارستان به طور کامل راه اندازی نشده است )

بیمارستان شهدای آب بر طارم

این بیمارستان در شهرستان آب بر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 32 ، تأسیس ، و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امدادی ابهر

این بیمارستان در شهرستان ابهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1352 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 170 بازدید