مشخصات بیمارستان های استان یزد

بیمارستان افشار

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1356 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 217 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ قلب ٬ غدد ٬ نوزادان ٬ ریه ٬ CCU , ICU , Post CCU

بیمارستان بهمن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1316 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ٬ نوزادان

بیمارستان دکتر رهنمون

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1314 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 243 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند ازداخلی ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU , ICU

بیمارستان دکتر محبیان

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1324 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی مغز و اعصاب

بیمارستان راه آهن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ نرولوژی

بیمارستان سوانح سوختگی

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1359 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: سوختگی ٬ پوست ٬ جراحی ترمیمی

بیمارستان سیدالشهدا

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1361 باظرفیت 234تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU

بیمارستان شهدای کارگر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال 1374 باظرفیت 256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 173 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ CCU

بیمارستان مادر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1373 باظرفیت 42تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 42 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان

بیمارستان موقوفه گودرز

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خیریه - درمانی است که در سال 1324 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش وحلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ CCU , ICU

بیمارستان خاتم الانبیاء

این بیمارستان در شهرستان ابرکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان ضیائی

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، قلب، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان قائم

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 73 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ،  عفونی

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان بافق واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی

بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 95 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، CCU

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان مهریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 92 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU

بیمارستان شهدای میبد

این بیمارستان در شهرستان میبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، نرولوژی

بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در  شهرستان طبس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان  عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 442 بازدید