مشخصات بیمارستانهای استان گیلان

بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1362 باظرفیت 111 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 111 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان الزهرا(س)

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354باظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 375 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان

بیمارستان پور سینا

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1297باظرفیت 344 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 314 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ ICU

بیمارستان توتونکاران

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1346 باظرفیت 105تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 83 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان دکتر حشمت

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1348 باظرفیت 168تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 178 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی قلب ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1342 باظرفیت 280تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 226 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬اورژانس ٬ پیوند کلیه ٬ ICU

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1353 باظرفیت 248تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی

بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 170 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 170 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ اورژانس ٬ تالاسمی ٬ نوزادان ٬ عفونی

بیمارستان گلسار

این بیمارستان در شهرستان رشت واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1375 باظرفیت 185 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 185 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان بهشتی

این بیمارستان در شهرستان آستارا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی

بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان آستارا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1309 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، CCU

بیمارستان کوثر

این بیمارستان در شهرستان آستانه اشرفیه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 76 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از زنان و زایمان ، نوزادان

بیمارستان بهشتی

این بیمارستان در شهرستان بندر انزلی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1331 با ظرفیت تخت ثابت 172 ، تأسیس ، و در حال حاضر 147 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان رودبار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان رود سر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 114 ، تأسیس ، و در حال حاضر 63 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، تالاسمی

بیمارستان شهید انصاری

این بیمارستان در شهرستان رودسر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 71 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان صومعه سرا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان طاهری

این بیمارستان در شهرستان طالش واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 36 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان نورانی

این بیمارستان در شهرستان طالش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 105 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

بیمارستان مطهری

این بیمارستان در شهرستان فومن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1329 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، تالاسمی

بیمارستان بیست و دوم آبان

این بیمارستان در شهرستان لاهیجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 158 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان سید الشهداء

این بیمارستان در شهرستان لاهیجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 59 ، تأسیس ، و در حال حاضر 59 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی

بیمارستان امینی لنگرودی (1)

این بیمارستان در شهرستان لنگرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 61 ، تأسیس ، و در حال حاضر 57 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، ارولوژی

بیمارستان بابائی پور

این بیمارستان در شهرستان لنگرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1334 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 45 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان

بیمارستان سی و یکم خرداد

این بیمارستان در شهرستان منجیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 44 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 328 بازدید