مشخصات بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی

بیمارستان آذر

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی- درمانی است که در سال 1355با ظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 48 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : نوزادان٬ زنان و زایمان ٬ جراحی٬ گوش و حلق و بینی ٬ارتوپدی

بیمارستان اسد آبادی تبریز

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کلینیک سرپایی ٬ دیابت

بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1351با ظرفیت 150تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬اورژانس٬نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1339با ظرفیت500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر367 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬جراحی ٬ جراحی قفسه سینه ٬اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ارولوژی ٬ نترولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ پیوند کلیه ٬ ICU

بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1374با ظرفیت120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کبد و مجاری ادراری

بیمارستان بابا باغی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1312با ظرفیت200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر200 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی٬ پوست ٬ ترمیمی

بیمارستان بیست و نهم بهمن

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 245 تخت ثابت, تأسیس , و در حال حاضر231 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬قلب ٬اورژانس ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان تبریز

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1354با ظرفیت80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارلوژی٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی قفسه سینه

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354با ظرفیت 650تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر317 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان زکریا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاه آزاد – آموزشی است که در سال 1371با ظرفیت60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر50 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از جراحی ٬ زنان و زایمان

بیمارستان 7 تیر

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1349با ظرفیت100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست و عفونی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1300با ظرفیت400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر293 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ پوست ٬ عفونی ٬ ترمیمی ٬ داخلی غدد٬ روماتولوژی ٬ ارولوژی ٬سوختگی ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1356با ظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 78 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان

بیمارستان شمس

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1356با ظرفیت187تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر186 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال1363با ظرفیت 360 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 238تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی

بیمارستان شهید مدنی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1348با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 151 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی قلب کودکان ٬ ICU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1360با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ اورژانس

بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1365با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان قاضی طباطبائی

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1367با ظرفیت 104 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 45 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : انکولوژی ٬ جراحی عمومی

بیمارستان کودکان

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1349با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 168 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ اورژانس ٬ نوزادان٬ ICU

بیمارستان نور نجات

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1375با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان

بیمارستان نیکو کاری

این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1339با ظرفیت 93تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 63 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان مدنی

این بیمارستان در شهرستان آذرشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان اسکو

این بیمارستان در شهرستان اسکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان آل محمد

این بیمارستان در شهرستان اهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 121 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 135 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتو پدی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان خامنه

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، کودکان

بیمارستان کلیبر

این بیمارستان در شهرستان کلیبر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، اورژانس

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 138 ، تأسیس ، و در حال حاضر 101 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، قلب ، نرولوژی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1312 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مراغه (عجب شیر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان مرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان شهید علی آبادی

این بیمارستان در شهرستان هشترود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 113 ، تأسیس ، و در حال حاضر 61 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 431 بازدید