مشخصات بیمارستانهای استان کردستان

بیمارستان توحید

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1356 باظرفیت 457 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 320 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ مسمومیت ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1373 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 360 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ جراحی قفسه سینه ٬ جراحی مغزواعصاب ٬ ار توپدی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ ICU

بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1362 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی

بیمارستان صلاح الدین ایوبی

این بیمارستان در شهرستان بانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی

بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان بیجار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، عفونی ، CCU

بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان دهگلان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : مرکز درمان بستر

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان دیواندره واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1341 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، نفرولوژی ، روانپزشکی ، ICU ، Post CCU ، CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان قروه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 176 ، تأسیس ، و در حال حاضر 165 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی،  زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کامیاران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی

بیمارستان ا... اکبر

این بیمارستان در شهرستان مریوان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 77 بازدید