مشخصات بیمارستانهای استان فارس

بیمارستان ابن سینا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1370 باظرفیت 94 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ روانپزشکی

بیمارستان اردیبهشت (امامی)

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1342 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی

بیمارستان اعصاب و روان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1359 باظرفیت 500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 450 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان پارس

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350 باظرفیت 37 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 37 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی

بیمارستان چمران

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1330 باظرفیت 285 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 191 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ رومانولوژی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس

بیمارستان حافظ

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1349 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ روانپزشکی ٬ رومانولوژی ٬نوزادان

بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1346 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان دستغیب

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1329 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ هموفیلی ٬ تالاسمی ٬ جراحی فک و صورت

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1341 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 10 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان زینبیه

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1365 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 158 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬زنان و زایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی

بیمارستان شوشتری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1340 باظرفیت 32 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان شهدای سروستان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1362 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 24 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس

بیمارستان شهر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355باظرفیت 65تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ داخلی ٬ کودکان

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1357باظرفیت 291 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 291 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ پوست ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

بیمارستان شهید حجازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1353باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ CCU , Post CCU

بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1341باظرفیت 69 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 69 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان

بیمارستان علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1366 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ ترمیمی ٬ نرولوژی کودکان ٬ انکولوژی و هماتولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان فرهمند فر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1375 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 25 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی

بیمارستان فقیهی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1330 باظرفیت 363 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 277 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ جراحی قلب ٬ جراحی قفسه سینه ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

بیمارستان قطب الدین شیرازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1339 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ترمیمی و سوختگی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ زنان و زایمان

بیمارستان کسری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1354 باظرفیت 27 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 27 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ اورژانس

بیمارستان مشیر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1358 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 9 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان میر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1327 باظرفیت 56 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 33 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس

بیمارستان میر حسینی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1361 باظرفیت 68 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 68 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU , Post CCU

بیمارستان نمازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1334 باظرفیت 680 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 589 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ قلب ٬ کودکان (قلب ٬ کلیه ٬ عفونی) ٬ هماتولوژی ٬ نفرولوژی ٬ مسمومیت ٬ داخلی غدد ٬ داخلی گوارش ٬ پزشکی هسته ای ٬ جراحی قلب ٬ تراکس و عروق ٬ ایمونولوژی ٬ پیوند مغز اسخوان ٬ پیوند اعضا ٬ Post CCU , CCU , ICU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ICU ، CCU ، Post CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 36 ، تأسیس ، و در حال حاضر 36 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان ارسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، زایمان طبیعی درمانگاه باغ یاس (شاهنشاهی سابق  (همزمان با تصویب رژیم وقت در سال 1326 در مورد ساخته شدن درمانگاه در اقصی نقاط ایران ، شهرستان ارسنجان نیز جزء این مناطق بود که مرحوم ولی محمد سلطانی یک قطعه زمین محصور به متراژ6434جهت این امر اهدا نمودند . در اواسط سال 1326 نقشه پیاده و شروع به ساختن ساختمان نمودند که در نهایت در اوایل سال 1328 ساختمان اتمام و به بهره برداری رسید و در همان زمان دارو و پزشک به درمانگاه اعزام گردید . اولین پزشک این مرکز آقای دکتر محمد صعودی اهل تهران بودند که پس از مدتی جای خود را به آقای دکتر کرچمر پزشک آلمانی دادند که همراه با مترجم خود خانم سلیمانی به مدت دو سال به درمان بیماران پرداختند بعد از آن آقای دکتر رونق اهل یزد ، پزشک متخصص ایتالیایی ، آقای دکتر بیان کینی که تسلط کاملی به زبان فارسی داشتند و علاوه بر طبابت به نقاشی ،مجسمه سازی و شاعری نیز می پرداختند شروع به درمان بیماران نمودند . پس از آن دکتر چش جراح و متخصص و رئیس سابق بیمارستان ثریا ( بیمارستان دستغیب فعلی ) شروع به طبابت نمودند و پس از آن جای خود را به آقای دکتر دیزجی اهل تهران ، دکتر اودیشو با مذهب آشوری اهل ارومیه و دکتر خندان و پس از آن تا تعطیلی درمانگاه در سال 1357 آقای دکتر هانی اهل اصفهان به امر طبابت و درمان مراجعین می پرداختند. واحدهای این درمانگاه پزشک داروخانه ، تزریقات و پانسمان ، عملهای کوچک و عملهای بزرگ بوده است . اولین کسانی که در این درمانگاه مشغول فعالیت بودند آقایان پرویز ابراهیمی ، اکبر ابراهیمی ، محمد ابراهیم حسن شاهی و عطا اسکندری و عده ای نیز نیروی غیربومی بودند .در حال حاضر با صرف هزینه هایی به عنوان تفرجگاه دانشگاه علوم پزشکی استان فارس در نظر گرفته شده است . درمانگاه تخصصی ( بهداری سابق ):در سال 1335 یک منزل مسکونی به متراژ 900 متر خریداری گردید و تا چندین سال در این محل به انجام فعالیت هایی چون واکسیناسیون ، سمپاشی منازل و کارهای بهداشتی پرداختند پس از آن ساختمان ویران گردید و یک ساختمان جدید به متراژ 600 متر ساخته شد . پس از تعطیل شدن درمانگاه شاهنشاهی در سال 1357 مرکز درمانی به این محل انتقال یافت و پس از آن به درمانگاه موقوفه حاج مراد خان حسن شاهی منتقل شده است . در حال حاضر خدمات تخصصی ( داخلی – چشم پزشکی  – گوش و حلق و بینی –زنان و زایمان – دندانپزشکی و آزمایشات ) – مشاوره تغذیه و خدمات بهداشتی با وجود یک پایگاه بهداشتی به مردم ارائه می گردد . شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان ارسنجان ( درمانگاه حاج مرادخان )درمانگاه مرحوم حاج مرادخان حسن شاهی در سال 1345 در زمینی به متراژ 3600 متر بنا گردیده است و در سال 1356 به بهره برداری رسیده است . دارای سه ساختمان جدا از سرایداری ، زایشگاه و ساختمان اصلی بوده است و واحدهایی چون پزشک عمومی ، داروخانه ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه ، زایشگاه ، تزریقات و پانسمان و سرم درمانی را دارا بوده است و تا سال 1372 که بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) تأسیس گردید در همین مکان به طبابت بیماران می پرداختند . در سال 1377 شبکه بهداشت و درمان ارسنجان که از شهرستان مرودشت منتزع گردیده بود فعال گردید . قابل ذکر است که در حال حاضر ساختمان مذکور شبکه بهداشت و درمان ارسنجان می باشد که واحدهای اداری چون کارگزینی ، حسابداری ، امین اموال ، حراست ، روابط عمومی و امور عمرانی در آن به ارائه خدمت مشغولند و مرکز بهداشت شهرستان نیز در همین ساختمان و ساختمان الحاقی آن به ارائه خدمت می پردازند .

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان استهبان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، Post CCU ، CCU

بیمارستان امام

این بیمارستان در شهرستان اقلید واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU

بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان بوانات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان مطهری

این بیمارستان در شهرستان جهرم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU ، Post CCU

بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان داراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 109 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی   ، CCU

بیمارستان شهید رئیسی

این بیمارستان در شهرستان سپیدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، تالاسمی

بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان فسا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 134 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، CCU

بیمارستان انقلاب اسلامی

این بیمارستان در شهرستان فیروزآباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU ، Post CCU

بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان کازرون واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 129 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، CCU

بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1353 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 117 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، پوست ، روانپزشکی ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان خنج

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 48 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امیدوار

این بیمارستان در شهرستان لار (اوز) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان علی اصغر (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (بیرم) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (گراش) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، Post CCU ، ICU ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان لامرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، Post CCU ،

CCU

بیمارستان بعثت

این بیمارستان در شهرستان لامرد (اشکنان) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان لامرد ( مهر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 17 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان مرودشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان ممسنی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 118 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU

بیمارستان شهدای نیریز

این بیمارستان در شهرستان نیریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 102 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 239 بازدید