مشخصات بیمارستانهای استان سمنان

بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان سمنان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1368 باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ICU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان سمنان واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1373باظرفیت 160 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ترمیمی ٬ جراحی مغزو اعصاب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ عفونی ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

این بیمارستان در شهرستان سمنان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1340 باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ICU

بیمارستان دکتر معیری

این بیمارستان در شهرستان سمنان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1330 باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 66 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان فاطمیه

این بیمارستان در شهرستان سمنان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1349 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 88 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان رضائی

این بیمارستان در شهرستان دامغان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1319 با ظرفیت تخت ثابت 156 ، تأسیس ، و در حال حاضر 133 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU

بیمارستان یازدهم محرم

این بیمارستان در شهرستان دامغان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان امداد امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان شاهرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 170 ، تأسیس ، و در حال حاضر 192 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، نرولوژی ، قلب ، CCU ، ICU ، Post CCU

بیمارستان شهید احمدی

این بیمارستان در شهرستان شاهرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان

بیمارستان فاطمیه

این بیمارستان در شهرستان شاهرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان

بیمارستان امام حسین (ع)

این بیمارستان در شهرستان شاهرود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 256 ، تأسیس ، و در حال حاضر 230 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب و عروق ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی، اورژانس ، روانپزشکی ، عفونی ، جراحی مغز و اعصاب ، نرولوژی ، CCU ، ICU ، NICU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان گرمسار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1337 با ظرفیت تخت ثابت 95 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، ترمیمی ، ICU ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها

/ 0 نظر / 198 بازدید